งานนมัสการหลวงพ่อปาน อำเภอบางบ่อ

          งานนมัสการหลวงพ่อปานอำเภอบางบ่อ เป็นงานประเพณีที่จัดต่อเนื่องกันมานาน โดยการจัดงานตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ก่อนถึงวันงานจะมีการแห่รูปหล่อหลวงพ่อปานไปยังตำบลต่างๆ เมื่อถึงตำบลใดก็จะนำขึ้นประดิษฐานในตำบลนั้น เพื่อให้ประชาชนได้นมัสการและปิดทองโดย จะมีการเฉลิมฉลองจนครบทุกตำบล แล้วจึงนำรูปหล่อหลวงพ่อปานมาประดิษฐาน ณ มณฑปหน้าที่ว่าการอำเภอบางบ่อ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้นมัสการและปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อปาน เป็นการรำลึกถึงคุณงาม ความดี และวัตรปฏิบัติอันดีงามของท่าน เมื่อครั้งยังอยู่ในเพศบรรพชา จนกระทั่งมรณภาพ และเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน  โดยรายได้ที่เหลือจากการจัดงานจะนำไปเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน การศาสนา การสาธารณสุข และ กิจการสาธารณกุศลต่างๆ
         หลวงพ่อปาน เกิดที่ตำบลบางเหี้ย หรือตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ พ.ศ. 2368 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาเป็นคนจีน ไม่ทราบชื่อ มารดา เป็นคนไทย ชื่อ นางตาล เมื่อวัยเยาว์หลวงพ่อปานได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอรุณราชวราราม จนอายุครบอุปสมบทจึงอุปสมบทที่วัดอรุณราชวราราม เป็นเวลาพอสมควรท่านได้ย้ายมาอยู่ที่วัดมงคลโคธาวาส อำเภอบางบ่อ ในเวลาต่อมาหลวงพ่อปานได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น “พระครูพิพัฒน์นิโรธกิจ”
         หลวงพ่อปานนับได้ว่า เป็นพระอริยะสงฆ์ ที่ยึดมั่นเคร่งครัดทางพระธรรมวินัย เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังทางวิปัสสนากรรมฐานมรรค ยึดมั่นทางธุดงค์วัตร มีปฏิปทาในการมุ่งมั่นปฏิบัติ ศาสนกิจ มีจิตเมตตาเอื้ออารีจนเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป หลวงพ่อปาน มรณภาพ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2453 สิริอายุได้ 86 พรรษา
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar