ศบค.เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2565

          ศบค.เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2565  โดยมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดขอโควิด-19 ดังนี้
พื้นที่จัดงานสงกรานต์ ที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับ
        •อนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี 
       •ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด 
       •ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน 
       •กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จัดจุดคัดกรองและควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน (1 ต่อ 4 ตารางเมตร)  
       •สวมหน้ากากตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตลอดเวลาที่ร่วมงาน
พื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุม
      •ท้องถนน ฯลฯ ห้ามเล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม
กิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว
     •รดน้ำดำหัว จัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดี หรือที่โล่งไม่หนาแน่นหรือคับแคบ
    •สวมหน้ากากตลอดเวลา
    •งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน
    •เลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน
    •ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์ และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน – ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรม
หลังเสร็จสิ้นงานสงกรานต์
     •สังเกตอาการตนเอง 7 วัน
     •หลีกเลี่ยงพบปะกับผู้คนจำนวนมาก
     •หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ทำการตรวจ ATK
     •พิจารณามาตรการ WFH ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar